พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานของลูกจ้างสังกัด สพป.สส.

วันที่ 10 กันยายน 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมทักษะการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว โดยมีบุคลากรและลูกจ้างเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ณ โรงแรมภูผาผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ส่วนในวันที่ 11 ก.ย. 2562 1.ได้นำคณะลูกจ้างประจำศึกษาดูงานที่อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.พาคณะศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาวิทยาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3.ศึกษาดูงานการจัดภูมิทัศน์ ณ อุทยานหินเขางู จังหวัดราชบุรี