รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนวัดคลองโคน

วันทั้ 10 ตุลาคม 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนวัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานให้การต้อนรับ และมีนางสาวชนิดาภา นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโคน กล่าวถึงกิจกรรม Coding ของโรงเรียนวัดคลองโคน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 2 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 54 คน ข้าราชการและบุคลากร 10 คน ทางโรงเรียนได้มีการนำนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการพัฒนาคนให้มีความพร้อมในศตววรรษที่ 21 ในการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบและเรียนการบริหารจัดการ โดยการนำมาสู่การปฏิบัติจริงในการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในรูปแบบ อันปลั๊กโค้ดดิ้ง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหา เกิดความสนุกในการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับบริบทในท้องถิ่น คือ การทำกะปิคลองโคน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตำบลคลองโคน นักเรียนมีสนุกไปกับเรียนรู้ กระบวนการขั้นตอน การคิด การวางแผน ไปสู่การปฏิบัติจริง เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองเพื่อต่อยอดความคิดในการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนต่อไป
ด้านคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การที่เลือกโรงเรียนวัดคลองโคนเป็นโรงเรียนนำร่องในจังหวัดสมุทรสงครามนี้ เพราะมีความพร้อมทั้งผู้อำนวยการ ครูผู้สอน ปราชญ์ชาวบ้าน นักเรียน ผู้ปกครอง สำหรับภาษาโค้ดดิ้งหมายถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่การเรียนการสอนวิชาโค้ดดิ้งนั้นมีลำดับขั้นตอนเพื่อจุดมุ่งหมายคือฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิด คิดอย่างมีเหตุและผล และเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักวางแผนอย่างเป็นระบบ และรู้ลำดับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน คือทักษะที่เด็กจะได้จากการเรียนด้วยการเล่นโค้ดดิ้ง หลายคนสงสัยว่าโค้ดดิ้ง คือภาษาคอมพิวเตอร์ แต่สามารถเรียนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยหรือ กล่าวคือการ 
เตรียมตัวเด็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อให้ก้าวสู่โลกดิจิทัลในโอกาสต่อไป ที่จะมีความสลับซับซ้อน มีความยาก และเดือนพฤศจิกายนนี้จะเริ่มสอนในโรงเรียนที่ผ่านการมาอบรมกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ที่สำคัญการเรียนโค้ดดิ้งไม่ใช่เรื่องไกลตัว โค้ดดิ้ง ง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล