พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านของหน่วยงาน และให้นำมาตรการและการกำกับติดตามมาแก้ไขปัญหาในการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการและรายงานผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๔ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม