ผลการประเมินตัวชี้วัด/การสังเคราะห์ผลการตรวจสอบ

สพฐ. โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของ สพป.สมุทรสงคราม ได้คะแนนระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับคะแนนสูงสุดของเกณฑ์การประเมิน   ทั้งนี้ สพฐ.ได้สังเคราะห์ผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่ง สพป.สมุทรสงคราม มีผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบอยู่ในระดับดีมาก เป็น 1 ใน 37 เขตทั่วประเทศ