วันที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนมะโนรา เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน