การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/3562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562 พร้อมทั้งมอบนโยบายยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 4 ด้าน และได้เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ท้องถิ่นจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด มาให้ความรู้และแนวทางในการจัดสรรอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน เวลา 13.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับสถานศึกษาที่ส่งเข้าประกวด Video Clip ในการส่งเสริมวินัยรักการอ่าน และสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ที่ได้ระดับดีมาก พร้อมทั้งได้มอบนโยบายที่ได้รับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม