พิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายบางคนที

วันที่ 13 พ.ย. 2562 นายสุภัฎ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ได้เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปี 2562 ของกลุ่มเครือข่ายบางคนที โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการทบทวนวิชาการลูกเสือ-เนตรนารี 2.เติมเต็มประสบการณ์ด้านลูกเสือ-เนตรนารี 3.ทบทวนพิธีการและวิธีการฝึกอบรมของครูผู้สอน 4.ฝึกหัดการอยู่และทำงานร่วมกัน 5.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ภายในกลุ่ม จำนวน 3 วัน 2 คืน ซึ่งมีลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายจำนวน 98 คน ณ โรงเรียนวัดบางสะแก