การขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1-4 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคกลาง)