การประชุม Cluster เขตพื้นที่ภาคกลาง

วันที่ 27 พ.ย. 2562 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เขตตรวจราชการส่วนกลาง และเขตตรวจราชการบริหารการศึกษาพิเศษในพื้นที่ภาคกลาง สู่การปฏิบัติ ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1