กิจกรรม Big Cleaning Day เดือนตุลาคม

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยการ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม