โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมี นางอารยา  รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการอบรม  วิทยากรให้ความรู้คือ นางมะลิวรรณ  ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านของหน่วยงาน และให้นำมาตรการการกำกับติดตามมาแก้ไขปัญหาในการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการ รายงานผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๔ คน  ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม