ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบนโยบายยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง ๔ ด้าน และได้เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ท้องถิ่นจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด มาให้ความรู้และแนวทางในการจัดสรรอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน จากนั้น ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับสถานศึกษาที่ส่งเข้าประกวด Video Clip ในการส่งเสริมวินัยรักการอ่าน และสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ที่ได้ระดับดีมาก พร้อมทั้งได้มอบนโยบายที่ได้รับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม