พิธีเปิดโครงการพี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ วัดเกตการาม