การจัดงานวันครู พ.ศ. 2563

วันที่ 16 ม.ค. 2563 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันครู พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1.เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 2.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครู 3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยท่านไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม