พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)

วันที่ 28 ม.ค. 2563 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ระดับชั้น ป.6 วันที่ 1 ก.พ. 2563 และม.3 ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการระดับสนามสอบรับทราบบทบาทหน้าที่ แนวปฏิบัติและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเป็นสนามสอบสีขาวตามแนวปฏิบัติ และระเบียบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษากำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมใหญ่