เรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านคลองสมบุูรณ์