กิจกรรม Big Cleaning ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยการ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning และกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม