ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม