ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๖๙ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท มอบโดย นายชาญชัย สุขโข ข้าราชการบำนาญ ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ตัน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม