กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร ๑ และบริเวณด้านนอกรั้วสำนักงาน