พิธีเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือปลูกจิตสำนึกเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต และการอยู่ร่วมกัน รวมพลังต้านยาเสพติด ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบางขันแตก ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือปลูกจิตสำนึกเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต และการอยู่ร่วมกัน รวมพลังต้านยาเสพติด ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบางขันแตก ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้น ป.6 ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางขันแตก 7 แห่ง กลุ่มเครือข่ายปลายคีรี 7 แห่ง และโรงเรียนบ้านบางนางลี่ จำนวนทั้งหมด 210 คน และมีคณะทำงานจำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 13 – 15 ก.พ. 2563 ณ โรงเรียนวัดนางพิมพ์