ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 หลักสูตร

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร รุ่นที่ 2
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร รุ่นที่ 6