ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงเรียนวัดบางน้อย