กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร ๓ และบริเวณรอบอาคารห้องประชุมใหญ่