ประชุมบุคลากร สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมรับทราบแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม