ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม