อบจ.สมุทรสงคราม ได้อนุเคราะห์รถบรรทุกส่งน้ำจากแม่น้ำแม่กลองขนย้ายมาที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สพป.สมุทรสงคราม

https://www.facebook.com/skmedarea/photos/pcb.642922392944133/642921676277538/?type=3&theater