กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัย

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จัดการอบรมการทำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) ให้กับบุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจ เพื่อสามารถนำไปจัดทำหน้ากากให้กับตนเอง และครอบครัวได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๕ ท่าน