วันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมมาลามาศ