วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลือนขั้นเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม