วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00น. ประชุมการจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมีดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงครามเป็นประธาน ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม