การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ในรอบ 1 ปี 6 เดือนหลัง

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สพป.สมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ นายไพรัช มณีโชติ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรรมการ และนายชูชาติ แก้วนอก สพม. 28 กรรมการและเลขานุการ ที่ได้เดินทางมาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือนหลัง ของดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม