การนำเสนอผลงาน Best of the Best ในการประเมินสัมฤทธิผลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้บริหาร ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดสพป.สมุทรสงครามได้มานำเสนอ Best Practice กิจกรรมนำเสนอ Best of the Best ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือนหลังของ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมใหญ่