การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.ชุลีกร ทองด้วงผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง