การประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่5/2563

วันที่ 10 มิถุนายน ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจ ณ ห้องประชุมมาลามาศ