การประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมมอบที่เหยียบแอกอฮอล์ให้กับประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ในการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 มอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ระดับดีมาก ณ ห้องประชุมมามาศ