การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2563 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ เจ้าหน้าที่ ICT ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับทราบ การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสพป.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม