การมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก ณ ห้องประชุมมามาศ สพป.สมุทรสงคราม