ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก