วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสำเริง คล้ำจีน ประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มเครือข่ายชายทะเลและคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 โรงเรียนบ้านบางบ่อ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง