การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมดังนี้ 1. มีการร่วมลงนาม MOU โรงเรียนสุจริต ระหว่าง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม กับผู้บริหารสถานศึกษา 2. มอบเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 และ ม.33. มีการบรรยายโรงเรียนวิธีพุทธ โดยนางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม4. การดำเนินงาน และการรายงานผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย นายอุดม อรุณราช ผอ.โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม