พิธีเปิดโครงการลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา เพื่อใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม