ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. จำนวน 130 ชุด 3 โรงเรียน