มอบทุนการศึกษา มูลนิธิพระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท วัดจุฬามณี) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา09.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท วัดจุฬามณี) ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนทุกสังกัด ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนทั้งสิ้น 34 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 152,000 บาท โดยมี นาย ชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท วัดจุฬามณี) ได้กรุณามอบทุนการศึกษา ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม