ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. จำนวน 130 ชุด 3 โรงเรียน