ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษา จำนวน 6 ชุด 6 โรงเรียน