ประกาศ สพป. เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ