ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการสรรหาและคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ