การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน ซึ่งมีคณะวิทยากรจากคณะศึกษานิเทศก์สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมใหญ่