การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2563 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม